SVT Sydney Calendar

Pradosham

Abhishekam for Sri Nandikeshwarar, Sri Chandramouliswsarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

New Year Eve Special Pooja

Bhajans, Mid-night Maha Deeparadhanai for Lord Sri Venkateswara, Sri Mahalakshmi and Sri Andal.

New Year’s Day

06.00am: Ganapathy Homam, Visesha Abishekam for Sri Varasidhi Vinayakar & Maha Deeparadhanai.  09.00am: Abhishekam for Lord Sri Venkateswaran Continuous Archanas from 08.00am to 07.00pm.

Sri Hanumath Jayanthi

Visesha Abhishekam for Sri Hanuman Alankaram and Maha Deeparadhanai.

Koodarai Vellum

Abishekam for Sri Andal, Alankaram & Maha Deeparadhanai.

VAIKUNTA EKADASI

09.00am: Swarga Vaasal Dharisanam 10.30am:Visesha Abhishekam for Sri Venkateswarar Moolavar, Alankaram, Maha Deeparadhana, Special Poojas and Archanas & Oonjal Seva. 02.00pm: Kalyana Utsavam.

Maha Sankranthi-Pongal

09.00am: Visesha Abishekam for Sri Venkateswara Utsava Moorthy, Alankaram and Maha Deeparadhana. 10.00amVisesha Abishekam for Sri Varasidhi Vinayakar, Alankaram, Maha Deeparadhanai and Archanas.

Pradosham

Abhishekam for Sri Nandikeswarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai

Thai Poosam

Visesha Abhishekam for Sri Subramanya Swamy, Sri Valli and Sri Deivasena, Alankaram and Maha Deeparadhanai.