SVT Sydney Calendar

Pradosham

Abhishekam for Sri Nandikeshwarar, Sri Chandramouliswsarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

Pournami

Lalitha Sahasranama Archana for Sri Tripurasundari

Aarudhra Dharshanam

Abhishekam for Sri SivagamaSundari and Sri Natarajar, Alankaram and Shodashopachara Maha Deeparadhanai

Pradosham

Abhishekam for Sri Nandikeshwarar, Sri Chandramouliswsarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

New Year Eve Special Pooja

Bhajans, Mid-night Maha Deeparadhanai for Lord Sri Venkateswara, Sri Mahalakshmi and Sri Andal.

New Year’s Day

06.00am: Ganapathy Homam, Visesha Abishekam for Sri Varasidhi Vinayakar & Maha Deeparadhanai.  09.00am: Abhishekam for Lord Sri Venkateswaran Continuous Archanas from 08.00am to 07.00pm.

Sri Hanumath Jayanthi

Visesha Abhishekam for Sri Hanuman Alankaram and Maha Deeparadhanai.