1008 SANGABHISHEKAM 2021

1008 SANGABHISHEKAM for

SRI VARASIDHI VINAYAGAR

Saturday the 17th April 2021

“Gajananam Bhootha Ganaathi Sevitham
Kapitha Jambu Palasaara Bakshitham Uma
Sutham Soka Vinaasa kaaranam Namaami
Vigneshwara Phaadha Pankajam”

Programme:

Friday 16th April 2021

04.30 PM – Sankalpam, 1st Kaala Yaga Sala Pooja

 

Saturday 17th April 2021

08.00 AM – Sankalpam, 2nd Kaala Yaga Sala Pooja, Moola Mantra Trisathi Homam, Poonahuti, Deeparadhana.

10.00 AM –  1008 Sangu Abhishekam, Alankaram & Shodasshopachara Maha Deeparadhanai.

12.00 Noon – Veedhi Utsavam

Ritual Donations:

– Sangu Pooja (for each Sangu) – $10

– Moola Mantra Maha Yagam – $101

– Abhishekam for Vinayagar – $101

Garland Donation:

Lord Sri Ganesha Malai – $110

All are welcome to seek the Blessings of Lord Ganesha on this auspicious day!!!

Share this page with your friends via: