GANESH VISARJAN 2023

GANESH VISARJAN Sunday, the 24th September 2023 “Shuklaambara Dharam Vishnum, Shashi Varnam Chatur Bhujam   Prasanna Vadanam Dhyaayet, Sarva Vighna Upashaanthaye”  Lord Ganesha always dressed in white represents purity. He is omnipresent with grey complexion like that of ash Read More …

SRI LALITHA SAHASRANAMA HOMAM

SRI LALITHA SAHASRANAMA HOMAM Sunday the 6th August 2023    Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura  Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala  Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada  Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala Read More …

Sudarshana Homam

Sri Maha Sudarshana Yagna Sunday, the 2nd July 2023   Tvaṁ dharmas tvam ṛtaṁ satyaṁ Tvaṁ yajño ’khila-yajña-bhuk Tvaṁ loka-pālaḥ sarvātmā Tvaṁ tejaḥ pauruṣaṁ param  Lord Sudarshana Moorthy is renowned for his healing characteristics. Hence performing Sri Sudarshana Homam Read More …

PRATHISHTA DAY

SRI VENKATESWARA PRATHISHTA DAY @ SVT Saturday 1st July 2023   “shaanta-kaaram bhujaga-shayanam padma-naabham suresham vishwa-dhaaram gagana-sadrisham megha-varanam shubhaangam. lakshmi-kaantam kamala-nayanam yogi-bhi-dhyaana-agamyam vande vishnum bhava-bhaya-haram sarva-lokaika- naatham”  Lord Sri Venkateswara’s Prathishta day is being celebrated with the performance of special poojas Read More …

Aani Thirumanjanam & ManikkaVaachagar Guru Pooja on Sunday the 25th June 2023

Aani Thirumanjanam & ManikkaVaachagar Guru Pooja on Sunday the 25th June 2023  “புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுவாய் மரமாகிப்     பல்விருக மாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக்    கல்லாய் மனிதராய்ப் பேயாய்க் கணங்களாய்    வல்லசுர ராகி முனிவராய்த் தேவராய்ச்    செல்லாஅ நின்றவித் தாவர சங்கமத்துள்    எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திளைத்தேன் எம்பெருமான்” Aani Uthiram or Aani Thirumanjanam, is Read More …