SVT Sydney Calendar

Shiva Shrine Pratishta Day

Anugya, Vigneswara Pooja, Punyakavachanam, Kalasa Pooja, Rudra Moola Mantra Homam, Maha Poornahuti, Visesha Abhishekam, Alankaram & Maha Deeparadhanai.