SVT Sydney Calendar

All Day

Sri Siva Mahotsavam – Poorvaangam

6.00am: Sri Ganesha Pooja, Sri Devatha Anugyai, Sri Ganapathy Homam, Sri Navagraha Homam, Deeparadhanai. 4.00pm: Sri Vigneswara Pooja, Yajamana Sankalpam, Rakshabandanam,