SVT Sydney Calendar

All Day

SM – Day 6

11.00am: Yagashala & Vasantha Mandapa Poojas. 06.45pm: Vasantha Mandapa Poojas.