SVT Sydney Calendar

SRI JAYANTHI

Abhishekam for Sri Krishna and Utsavamuthys Lord Venkateswara Sametha Sri Devi and Bhoodevi followed by Alankaram and Maha Deeparadhanai.