SVT Sydney Calendar

All Day

Third Purattasi Sanivaram

07.30am:Navagraha Homam followed by Abhishekam, Alankaram & Deeparadhanai ; 10.30am: Sri Venkateswara: Abishekam, Alankaram, Maha Deeparadhanai.