SVT Sydney Calendar

SKANDA SASHTI FESTIVAL – Soora Samharam

Abhishekam & Alankaram for Sri Siva Subramanyar, Sri Valli and Sri Devasena, Alankaram and Maha Deeparadhanai.; Utsavamoorthys procession within the Praharam.