SVT Sydney Calendar

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai

Pournami

Lalitha Sahasranama archana for Sri Tripurasundari

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

SRI RAMA NAVAMI

09.00am: Abishekam to Sri Rama, Sri Sita and Sri Lakshmana followed by Alankaram and Maha Deeparadhanai 02.00pm: Sita Kalyanam