SVT Sydney Calendar

BM – Day 5

Mohini Avatharam ; Sri Navaneetha Krishnan Pallaku Utsavam GARUDA SEVAI.

Second Purattasi Sanivaram

07.30am: Navagraha Homam followed by Abhishekam, Alankaram & Deeparadhanai; 10.30am: Sri Venkateswara: Abishekam, Alankaram, Maha Deeparadhanai