PRATHISHTA DAY – Online Booking

SRI VENKATESWARA PRATHISHTA DAY @ SVT
Thursday 20th June 2024

 

shaanta-kaaram bhujaga-shayanam padma-naabham suresham
vishwa-dhaaram gagana-sadrisham megha-varanam shubhaangam.
lakshmi-kaantam kamala-nayanam yogi-bhi-dhyaana-agamyam
vande vishnum bhava-bhaya-haram sarva-lokaika- naatham”

 Click here to visit online Booking Pooja / Rituals page.

Share this page with your friends via: