SVT Sydney Calendar

All Day

New Year’s Day

06.00am: Ganapathy Homam, Visesha Abishekam for Sri Varasidhi Vinayakar & Maha Deeparadhanai.  09.00am: Abhishekam for Lord Sri Venkateswaran Continuous Archanas from 08.00am to 07.00pm.