SVT Sydney Calendar

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar and Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

Pournami

Lalitha Sahasranama Archana for Sri Tripurasundari

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar and Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai. 

First Purattasi Sanivaram

07.30am: Navagraha Homam 08.30am: Abishekam for Navagraha, Alankaram, Maha Deeparadhana & Archanas 10.30am: Sri Venkateswara, Special Abishekam, Alankaram, Maha Deeparadhanai and Archanas.