SVT Sydney Calendar

First Purattasi Sanivaram

07.30am: Navagraha Homam 08.30am: Abishekam for Navagraha, Alankaram, Maha Deeparadhana & Archanas 10.30am: Sri Venkateswara, Special Abishekam, Alankaram, Maha Deeparadhanai and Archanas.

BM – Day 5

Mohini Avatharam ; Sri Navaneetha Krishnan Pallaku Utsavam GARUDA SEVAI.

Second Purattasi Sanivaram

07.30am: Navagraha Homam followed by Abhishekam, Alankaram & Deeparadhanai; 10.30am: Sri Venkateswara: Abishekam, Alankaram, Maha Deeparadhanai