SVT Sydney Calendar

Durga Homam

Sri Durga Trisathi Hamam, Abishekam for Divine Mother Sri Durga, Alankaram, Maha Deeparadhana, Archanas.

Vijaya Dasami

Visesha Pooja for Sri Saraswathi, Aksharabyasam.

BM – Day 10

Kalyana Utsavam / Dwaja Avarohanam

Pradosham

Abishekam forSri Nandikeshwarar and Sri Chandramouliswar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

Third Purattasi Sanivaram

07.30am:Navagraha Homam followed by Abhishekam, Alankaram & Deeparadhanai ; 10.30am: Sri Venkateswara: Abishekam, Alankaram, Maha Deeparadhanai.