SVT Sydney Calendar

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai

ThiruNavukkarasar Guru Pooja Festival

Abhishekam, Alankaram and Deeparadhanai for Niruthi Vinayagar & Thirunavukkarasar. Chanting of Appar Thevaram. 12.30pm: Special pooja for Thirunavukkarasar, procession within Siva Te,mple and Maha Deeparadhanai.

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai.

SRI NARASIMHA JAYANTHI

Abhishekam for Sri Narasimhar and Sri Sudharshanamurthy, Alankaram & Maha Deeparadhanai.

Pournami

Lalitha Sahasranam Archana for Sri Tripurasundari.