SVT Sydney Calendar

SRI RAMA NAVAMI

09.00am: Abishekam to Sri Rama, Sri Sita and Sri Lakshmana followed by Alankaram and Maha Deeparadhanai 02.00pm: Sita Kalyanam

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar & Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai

1008 Sangu Abhishekam

1008 Sangu abishekam, Alankaram, Deeparadhana for Sri Varasiddhi Vinayakar.