SVT Sydney Calendar

Pournami

Lalitha Sahasranama Archana for Sri Tripurasundari

Pradosham

Abishekam for Sri Nandikeshwarar and Sri Chandramouliswarar, Alankaram and Maha Deeparadhanai. 

First Purattasi Sanivaram

07.30am: Navagraha Homam 08.30am: Abishekam for Navagraha, Alankaram, Maha Deeparadhana & Archanas 10.30am: Sri Venkateswara, Special Abishekam, Alankaram, Maha Deeparadhanai and Archanas.