LALITHA SAHASRANAMA HOMAM AND ABISHEKAM – Sunday 11th AUGUST 2019


LALITHA SAHASRANAMA HOMAM AND ABISHEKAM – Sunday 11th AUGUST 2019

“Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree
Chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata”

“Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika
Yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh”

8.30am
Sankalpam

Lalitha Sahasranama Homam, Poornhuthi

Abishekam to Sri Tripurasundari, Alankaram, Mahadeeparadhana
Procession of Utsavamurthy amman around the Siva shrine

Prasadam.

Please join the function and recite the Lalitha Sahasra Namavali along with the priest and

join in the prayers for the welfare of the community.

 

Cost of sponsoring homam $101.00; abishekam $101.00, Archana $20.00

 

Share this page with your friends via: