PRATHISHTA DAY

SRI VENKATESWARA PRATHISHTA DAY @ SVT
Thursday 20th June 2024

 

shaanta-kaaram bhujaga-shayanam padma-naabham suresham
vishwa-dhaaram gagana-sadrisham megha-varanam shubhaangam.
lakshmi-kaantam kamala-nayanam yogi-bhi-dhyaana-agamyam
vande vishnum bhava-bhaya-haram sarva-lokaika- naatham”

Lord Sri Venkateswara’s Prathishta day is being celebrated with the performance of special poojas on Thursday 20th June 2024 at SVT.

Pooja Vidanam will commence at 09.00 am, with Kalasa pooja, Pancha Suktha and Moola Manthra Homam followed by 10.30 am Abhishekams for Lord Sri Venkateswara, Sri Mahalakshmi and Sri Andal, followed by “Kalayana Utsavam” at 2pm.

Ritual Donations:

Abhishekam         
for Lord Venkateswarar – $101
for Sri Mahalakshmi       – $101  
for Sri Andal                       – $101
Homam                                – $101                
Kalyana Utsavam              – $151
Archana                                 – $20
Garland Donations:

Garland for Sri Venkateswarar – $220 

Garland for Sri Mahalakshmi   – $135

Garland for Sri Andal                  – $135

Garlands for Kalyana Utsavam– $80

Ohm Namo Bhagavathe Vasudevayah!!                                              Ohm Namo Bhagavathe Vasudevayah!!

Share this page with your friends via: