SRI LALITHA SAHASRANAMA HOMAM 2022

SRI LALITHA SAHASRANAMA HOMAM

Sunday the 24 July 2022

Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree
chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata

Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita
raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala

Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka
nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala

Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha
kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita

Programme:

09.00am: Lalitha Sahasranama Homam, Abhishekam to Maha-masru Alankaram, Mahadeeparadhanai followed procession of Utsavamuthy inside the Temple.

RITUAL Donations:
Abhishekam – $101 –
Homam – $101 –
Archana – $20

GARLANDS Donations:
Utsavamurthy Tripurasundari – $55
Utsavamurthy Chandramoulesswarar/Shiva – $55.00
All devotees are Welcome to participate and seek the blessings of the Goddess

Share this page with your friends via: